Báo cáo công khai của trường Đại học Điện lực năm học 2015 - 2016 (09/11/2016)
 
Download Danh mục các thiết bị tại các phòng TN và Thực hành (Theo biểu mẫu 22)
Download Danh sách bồi dưỡng năm 2016
Download các báo cáo khác

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu