Thông báo về điều kiện dự thi tốt nghiệp cho khóa C13, CN13, T48, D11LT (31/07/2017)
 

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ cao đẳng, đại học, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 27/7/2017; Nhà trường thông báo kết quả xét điều kiện thi tốt nghiệp chung cho C13, CN13, T48, D11LT-KT1 như sau:

1. Tính đến thời điểm thi tốt nghiệp học sinh, sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Đã học đủ các học phần quy định cho chương trình. Sinh viên C13 không có học phần bị điểm F; CN13, T48, D11LT-KT1 không có học phần bị điểm dưới 5,0. (không nợ môn)

3. Đóng đầy đủ học phí và các khoản lệ phí theo quy định của Trường Đại học Điện lực.

4.
Căn cứ vào điều kiện thực tế của học sinh, sinh viên C13, CN13, T48, D11LT-KT1. Nhà trường tạo điều kiện cho các HS, SV còn nợ môn, có điểm trung bình tích lũy lớn hơn hoặc bằng 1.50, không nợ học phí được làm đơn xin dự thi tốt nghiệp (Download Mẫu đơn). Thời gian nhận đơn hết ngày 04/08/2017 tại phòng Đào tạo.

Nhà trường gửi kèm thông báo này là danh sách Sinh viên dự thi tốt nghiệp.

- DS lớp C13 đủ điều kiện thi TN và DS C13 không đủ điều kiện thi TN

- DS lớp T48 đủ điều kiện thi TN và DS T48 không đủ điều kiện thi TN

- DS lớp CN13H1, 2

- DS lớp Đ11LTKT1

Sinh viên C13 phải xem kết quả học tập của cá nhân được cặp nhật trên trang ĐKMH. Sinh viên CN13, T48, D11LT-KT1 phải xem kết quả học tập của cá nhân được cặp nhật trên website trường. Nếu có thắc mắc về kết quả học tập đề nghị gặp bộ phận quản lý điểm phòng Đào tạo để giải quyết. Hạn cuối cùng 15h00 ngày 07 tháng 8 năm 2017.

 

4. Lịch thi tốt nghiệp:

- Môn Khoa học Mác-Lê: 7h30 ngày 10/8/2017

- Môn Cơ sở ngành, Lý thuyết nghề: 13h30 ngày 10/8/2017

- Môn Chuyên ngành: 7h30 ngày 11/8/2017

- Môn Thực hành: Từ ngày 11/8/2017 đến 13/8/2017 (Lịch cụ thể do các Khoa, Xưởng phân công)


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu