Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2017 – 2018 Trường Đại học Điện lực (21/09/2017)
 

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực xin báo cáo nội dung theo yêu cầu như sau:

1. Download Biểu tổng hợp

2. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Download Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường

- Download Công khai chất lượng giáo dục thực tế

3. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Download Cơ sở vật chất: Diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo

- Download Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn

4. Công khai tài chính

- Download Công khai các điều kiện tổng hợp và tài chính


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu