Kết quả học tập năm học 2010 các lớp Đại học Liên thông khoá Đ3LT và Đ4LT (16/08/2010)
 
- Kết quả học tập lớp Đ3LT H1                - Kết quả học tập lớp Đ4LT H1
- Kết quả học tập lớp Đ3LT H2                - Kết quả học tập lớp Đ4LT H2
- Kết quả học tập lớp Đ3LT H3                - Kết quả học tập lớp Đ4LT H3
- Kết quả học tập lớp Đ3LT CNTĐ           - Kết quả học tập lớp Đ4LT CNTĐ
- Kết quả học tập lớp Đ3LT CNTT            - Kết quả học tập lớp Đ4LT CNTT
- Kết quả học tập lớp Đ3LT QLNL            - Kết quả học tập lớp Đ4LT QLNL
- Kết quả học tập lớp Đ3LT Nhiệt           - Kết quả học tập lớp Đ4LT Nhiệt
                                                            - Kết quả học tập lớp Đ4LT CNCK
                                                            - Kết quả học tập lớp Đ4LT Cơ ĐT
                                                            - Kết quả học tập lớp Đ4LT Kế toán
                                                            - Kết quả học tập lớp Đ4LT ĐTVT

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu