Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng thứ nhất hệ đại học năm 2016 theo từng chuyên ngành đào tạo.

Chi Tiết

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời thực hiện chức năng là đơn vị cầu nối giữa đào tạo với thực tiễn, đáp ứng các nhu cầu xã hội, Trường Đại học Điện lực đã tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng thứ nhất hệ đại học năm 2015 theo từng chuyên ngành đào tạo.

Chi Tiết

Thực hiện Quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực xin báo cáo nội dung theo yêu cầu như sau:

Chi Tiết

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-ĐHĐL về việc ban hành chuẩn đầu ra 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Nội dung cụ thể như sau:

Chi Tiết

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã kí Quyết định số 1893/QĐ-ĐHĐL về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Điện lực. Nội dung chi tiết như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu