Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, Nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ hiện hành của BGD&ĐT, Nhà trường thông báo lịch phát bằng cho sinh viên các lớp khóa C13, CN13, T48, Đ11LT-KT1 và khóa cũ các hệ CĐCQ, CN, CĐLT, TCCN, ĐHLT như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập hệ Đại học khóa Đ8 khối Kinh tế và khóa cũ về thi lại. Nhà trường thông báo tổ chức Lễ bế giảng và lịch phát bằng cho Sinh viên như sau:

Chi Tiết

Đề giúp cho đội ngũ cán bộ lớp, cán bộ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao, đưa công tác quản lý vào nề nếp, phòng Công tác Học sinh - sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm các CLB Sinh viên trường ĐH Điện lực xây dựng và triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ lớp, cán bộ đoàn năm 2017. Cụ thể như sau:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo về việc tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đối với sinh viên Đại học Đ12 và Cao đẳng C16 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận cuộc họp hội đồng công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với sinh viên liên thông; Căn cứ quyết định chuyển ngành; quay trở lại học tập; tiếp nhận sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ bảo lưu; thôi học, Nhà trường đã điều chỉnh và hoàn thiện đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên hệ thống đkmh trực tuyến, file xếp lớp học lại cho sinh viên đại học – VB2; liên thông; TCCN; CDN với những nội dung như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ cao đẳng, đại học, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 27/7/2017; Nhà trường thông báo kết quả xét điều kiện thi tốt nghiệp chung cho C13, CN13, T48, D11LT-KT1 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu