Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 và công văn số 9535/BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo qui định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Điện lực kính báo cáo các nội dung như sau:

Chi Tiết

1. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học

2. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng

3. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ TCCN

Chi Tiết

HieuTruong_edit.jpg
TS. Trương Huy Hoàng
Hiệu trưởng

TruongNamHung_HP.jpg
TS. Trương Nam Hưng
Phó Hiệu trưởng


Chi Tiết

1. Khu văn phòng và phòng học

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu