Viết một chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C có sử dụng toán tử FOR để tính tổng sau :

   S=1+1/2+1/3+1/4+...+1/n (với n nguyên dương nhập từ bàn phím).

Chi Tiết

Xét bàn cờ tổng quát kích thước nxn. Với các ô cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo là con hậu có thể ăn được các con khác. Hãy tìm cách xếp n quân hậu tên bàn cờ sao cho không quân nào ăn quân nào.

Trong bài này ta xét với n = 8.

Chi Tiết

Chương trình xử lý văn bản trên web mang tên Writely vừa được trang bị thêm khả năng chuyển đổi tài liệu theo chuẩn định dạng của Adobe Systems, đồng thời hỗ trợ OpenDocument và Rich Text Format.

Chi Tiết

Bài toán:

Lập  chương trình nhập số nguyên k từ bàn phím và kiểm tra xem số k này có thuộc dãy số Fibonacci không?

Ghi chú: Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau:

f0=0 ; f1=1 ;  fn=fn-1+fn-2

Chi Tiết

Program Quick_sort;
type sinhvien=record
         key:integer;
         hoten:string;
        end;
 var a:array[1..50] of sinhvien;
     n,i:integer;

Chi Tiết

Trong thời đại Internet, việc trao đổi thông tin với giáo viên không còn gói gọn ở vài tiết học nơi giảng đường. Bất cứ ở đâu và khi nào, một hộp thư điện tử bình thường cũng giúp cho việc tương tác giữa thày và trò trở nên dễ dàng và tiện lợi.

Chi Tiết

2. Học như thế nào để có hiệu quả nhất.

Nếu đã đọc qua phần trên và hiểu giống như tôi hiểu, tôi mong các bạn nhớ giúp một vài điểm chính sau đây, sẽ có lợi cho việc học ở Mỹ:

Chi Tiết

Học tập suốt đời trước hết là vấn đề của mỗi cá nhân vì mục tiêu cuối cùng của các chính sách hay chương trình hành động giáo dục dù ở cấp độ quốc gia hay toàn cầu là giúp cho mỗi cá nhân đạt được những kiến thức, kỹ năng và thái độ mới để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của hoàn cảnh xã hội.

Chi Tiết

Program Inserttion_sort;
type sinhvien=record
         key:integer;
         hoten:string;
        end;
 var a:array[1..50] of sinhvien;
     n,i:integer;

Chi Tiết

Program selection_sort;
type sinhvien=record
         key:integer;
         hoten:string;
        end;
 var a:array[1..50] of sinhvien;
     n,i:integer;

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu