Thực hiện theo Kế hoạch thi tốt nghiệp số: 2206/KH-ĐHĐL ngày 19/12/2016 cho hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 của Trường Đại học Điện lực, để đủ điều kiện thi tốt nghiệp sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định như sau:

Chi Tiết

Căn cứ tiến độ học tập và thi tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên C12, CN12, !47, D9LT, D10LT và khóa cũ, Nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ nêu trên. Lịch như sau:

Chi Tiết

Download Danh sách thi TN môn Thực hành
Download Danh sách thi TN môn Mác Lê

Ghi chú: Sinh viên nợ học phí không được dự thi tốt nghiệp

Chi Tiết

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lê nin như đính kèm. Những sinh viên nợ học phí sẽ không được dự thi.

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 1938/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2016 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế hiện hành về đào tạo hệ TCCN, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực. Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT và thi lại tốt nghiệp các hệ CĐCQ, CĐN, TCCN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo và kế hoạch học tập các hệ đào tạo của Trường Đại học học Điện lực; Nay Nhà trường hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học khóa Đ7-Khối kỹ thuật và khóa cũ thi lại như sau:

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 208/TB-ĐHĐL ngày 10/3/2016; Phòng Đào tạo đã tiếp nhận hồ sơ dự thi Đại học – Văn bằng 2 và Liên thông (từ Trung cấp liên thông Cao đẳng; từ Cao đẳng liên thông Đại học) từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 (kèm theo danh sách dự thi). Phòng Đào tạo thông báo một số nội dung như sau:

Chi Tiết

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu