Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017; Căn cứ Công văn số: 3251/BGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo NĐ 86. Trường Đại học Điện lực dự kiến học phí từng năm học như sau:

Chi Tiết

1. SV có thắc mắc gì về điểm liên hệ cửa số 5 phòng đào tạo từ ngày 08/08/2016 đến hết ngày 12/08/2016(Theo lịch tiếp sinh viên) (Danh sách điểm đính kèm bên dưới thông báo)

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 560/TB-ĐHĐL ngày 24/5/2016 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2016_2017 và thông báo số 1213/TB-ĐHĐL ngày 12/7/2016 về việc sinh viên không có ĐKMH học kỳ 1 năm học 2016_2017. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016-2017 và các khoản thu khác đối với các bậc học của Nhà trường, cụ thể như sau:

Chi Tiết

Căn cứ qui chế đào tạo hiện hành hệ TCCN, CĐLT, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của Trường Đại học Điện lực ngày 03/8/2016;

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên lớp D9LT-H2, D9LT-KT6, D9LT-KT1, C13LT-H1, T47-H1, T47-H6, T47-H8 và Các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 10/8/2016 đến ngày 14/8/2016.

Chi Tiết

I. Điều kiện được đăng ký môn học:
1.1/ Sinh viên đã nộp học phí bổ sung tính đến 31/7/2016 

1.2/ Sinh viên có tên trong biên chế nhà trường

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên khoá C12, CN12 và các sinh viên khoá cũ thi lại tốt nghiệp từ ngày 20/7/2016 đến ngày 24/7/2016.

Chi Tiết

Căn cứ kết quả ĐKMH học kỳ 1, năm học 2016-2017 của phòng Đào tạo; Căn cứ thống kê tình hình nộp HP của phòng KHTC tính đến ngày 07/7/2016. Nhà trường thông báo tới các đơn vị và toàn thể học sinh sinh viên trong trường các nội dung sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu