Viết một chương trình sử dụng chương trình con để tách một hàng bất kỳ do người dùng nhập vào từ bàn phím thuộc một ma trận đưa vào mảng một chiều và sắp xếp hàng đó theo thứ tự tăng dần.Trong chương trình có sử dụng 3 chương trình con sau: nhap(int a[][50],int m,int n),hienthi(int a[][50],int m,int n);int* tach_matran(int a[][50],int k,int m,int n,int * size);sapxep(int * b,int sizeb);

Chi Tiết

Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C để tìm MAX của một dãy các phần  tử a1,a2…an được nhập vào từ bàn phím.

Chi Tiết

Viết một chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình C có sử dụng chương trình con để tìm max của ba số nhập vào từ bàn phím.

Chi Tiết

Chương trình giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 được viết bằng ngôn ngữ lập trình C. Trong chương trình a, b, c là các hệ số của phương trình, x1, x2 là nghiệm của phương trình, ddelta, sqrt là hàm căn bậc hai trong thư viện các hàm toán học math.h.

Chi Tiết

Chương trình đơn giản viết bằng ngôn ngữ lập trình C, chương trình này làm nhiệm vụ tính x luỹ thừa y. Trong chương trình có sử dụng hàm tính luỹ thừa pow trong thư viện các hàm toán học math.h

Chi Tiết

Chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn sử dụng ngôn ngữ lập trình C là một chương trình đơn giản ban đầu khi làm quen với ngôn ngữ lập trình C, trong đó ký hiệu r là bán kính, cv là chu vi và dt là diện tích hình tròn. Trong chương trình có sử dụng hằng M_PI (trong thư viện các hàm toán học).  

Chi Tiết

Từ Power ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, đặc biệt là SV năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất.

Chi Tiết

Chi Tiết

Sử dụng mô hình dữ liệu hàng đợi xây dựng chương trình nhập vào n số nguyên từ bàn phím và đưa vào hàng đợi những phần tử có giá trị bằng 5, sau đó cho hiển thị lên màn hình các phần tử trong hàng đợi

Chi Tiết

Ứng dụng mô hình dữ liệu ngăn xếp xây dựng chương trình chuyển đổi cơ số 

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu