Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách sinh viên hệ liên thông học ghép cùng Đ8 khối kỹ thuật hệ chính quy dự kiến tốt nghiệp như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 01 năm 2018 và danh sách dự kiến xét tốt nghiệp như sau:


Chi Tiết

1. SV kiểm tra thông tin cá nhân của mình Tại đây. Có thắc mắc gì liên hệ cửa số 5 Phòng Đào Tạo theo giờ tiếp sinh viên hoặc địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn.

Chi Tiết

Nhà trường thông báo điều chỉnh Cơ sở giảng dạy môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận cuộc họp hội đồng công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với sinh viên liên thông; Căn cứ quyết định chuyển ngành; quay trở lại học tập; tiếp nhận sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ bảo lưu; thôi học; Nhà trường đã điều chỉnh và hoàn thiện đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017-2018 trên hệ thống đkmh trực tuyến, xếp lớp học lại cho sinh viên đại học – vb2; liên thông; TCCN; CDN với những nội dung như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 và điều kiện thực tế của Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực lưu ý một số vấn đề trong việc đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 2052/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu