Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-ĐHĐL về việc ban hành chuẩn đầu ra 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực. Nội dung cụ thể như sau:

Chi Tiết

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực đã kí Quyết định số 1893/QĐ-ĐHĐL về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Điện lực. Nội dung chi tiết như sau:

Chi Tiết

1. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học

2. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng

3. Download - Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ TCCN

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu