LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
TG
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
27/02/2017
7h00
1 tiếng
P.H. A
Giao ban đầu tuần
HCQT
BGH, Trưởng các đơn vị
8h00
1 tiếng
P.H. A
Họp Đội đồng Tuyển sinh về tổ chức đào tạo Cao đẳng (Chỉ tiêu - Biên soạn chương trình mới)
ĐT
Các thành viên HĐTS
9h00
1 tiếng
PH3
Mở hồ sơ chào giá gói thầu cung cấp đồng hồ và sửa chữa bồn lọc nước CS1
HCQT
Các thành viên theo QĐ số 1640/QĐ-ĐHĐL ngày 30/12/2016
9h00
1 tiếng
P.HA
Họp xét hết tập sự, HĐLĐ Quý 1/2017
TCCB
CTCĐ, QLKH&HTQT, TTrPC, CNTĐ, ĐHN, QTKD
10h00
1 tiếng
PH3
Họp Tổ biên soạn đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ (ngành KTĐ)
Tổ biên soạn
Các thành viên theo QĐ 1327/QĐ-ĐHĐL ngày 16/12/2016
10h00
1 tiếng
P.HA
Họp bàn về mức thu Học phí
KHTC
ĐT
14h00
1 tiếng
P.H. A
Họp chấm dứt HĐLV đối với viên chức
TCCB
CTCĐ, CNNL, ART, KHTC
14h00
1 tiếng
CS2
Họp triển khai tiến độ Công trình KTX SV CS2
QLĐT&XDCB
KHTC, Các đơn vị tư vấn, Nhà thầu
15h00
1,5 tiếng
CS2
Bàn giao thang máy cho nhà thầu công trình KTX SV CS2
QLĐT&XDCB
HCQT, KHTC, Nhà thầu
Thứ 3
28/02/2017
8h00
1 tiếng
P.HA
Họp Ban Quản lý dự án CBSF
Ban QLDA
B.Thu (KHTC), Ô.Tú, B.Bình, Ô.Hoàn, Ô.Công (QLKH&HTQT)
8h00
1 tiếng
PH3
Họp Tổ công tác đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra của Bộ Công thương (để báo cáo)
Các thành viên Tổ công tác
9h00
2,5 tiếng
P.HA
Họp kế hoạch mua sắm, đầu tư, sửa chữa năm 2017
KHTC
QLĐT&XDCB, HCQT
9h00
1 tiếng
PH3
Họp về Hợp đồng thỉnh giảng: tiếng Việt, tiếng Anh của Giảng viên nước ngoài
B.Oang (TT ĐTQT)
KHTC, TCCB, TT ĐTQT
10h00
1 tiếng
PH3
Triển khai công tác tháng Thanh niên
Đoàn TN
Các đồng chí UV BCH Đoàn trường, BT Liên chi đoàn, CN các CLB
13h00
3 tiếng
P.HA
Họp góp ý chiến lược phát triển Trường
QLĐT&XDCB
Các thành viên Ban Xây dựng chiến lược
14h00
1 tiếng
PH3
Nghiệm thu gói thầu cung cấp nội thất VP 2016
HCQT
Các thành viên theo QĐ số 1044/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2016
Thứ 4
01/03/2017
7h00
4 tiếng
Phả Lại
Làm việc với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc thực hiện Hợp đồng gói thầu biên soạn tài liệu
ĐT
ĐT, KHTC, CNNL, KTĐ
14h00
1 tiếng
P.HA
Họp HĐTS góp ý quy trình đào tạo Tiến sĩ (lần 2)
SĐH
Các thành viên HĐTS
15h00
1,5 tiếng
P.HA
Họp chủ trương tháo dỡ nhà N CS1
QLĐT&XDCB
KHTC, HCQT
Thứ 5
02/03/2017
8h00
1 tiếng
P.HA
Thông qua kế hoạch triển khai việc hiệu chỉnh chương trình Giáo dục Đại học
ĐT
Trưởng các khoa chuyên môn, BM ĐHN
9h00
2,5 tiếng
P.HA
Họp Đề án tái cơ cấu trung tâm ACT
ACT
BGH, BTV Đảng ủy, Trưởng các đơn vị
15h00
1,5 tiếng
HTM
Lễ tốt nghiệp và trao bằng ThS khóa 3 (2014 - 2016)
SĐH
Lãnh đạo các khoa có HV tốt nghiệp, Lãnh đạo các Phòng, các thầy cô giáo tham gia đào tạo Sau ĐH
Thứ 6
03/03/2017
8h00
1 tiếng
P.HA
Họp báo cáo Tự đánh giá Trường
KT&ĐBCL
BGH, ĐT, KHTC, TCCB, HCQT, CT HSSV, TTHL, QLKH&HTQT (Trưởng các đơn vị và các đầu mối thực hiện trực tiếp
9h00
1,5 tiếng
P.HA
Họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn liền với NQ TW4
TTĐU
BGH, TVĐU
14h00
1 tiếng
P.HA
Họp Hội đồng kỷ luật
TCCB
Các thành viên theo QĐ số 335/QĐ-ĐHĐL ngày 17/01/2017
15h00
1 tiếng
P.HA
Họp Hội đồng kỷ luật
TCCB
Các thành viên theo QĐ số 354/QĐ-ĐHĐL ngày 13/02/2017
Thứ 7
04/03/2017
7h00
24 tiếng
Sơn La
Tổ chức nhập học hệ VLVH
TT ĐTTX
Trường CĐ Sơn La

Ghi chú: