Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015) (22/01/2015)
 

Khoa QLNL thông báo Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015).

Bấm vào đây để tải kế hoạch học tập.

Dưới đây là danh sách các lớp học và các giáo viên giảng dạy của từng lớp.


STT

Mã lớp

GVHD

STT

Mã lớp

GVHD

1

D8CNCK

Cô Hiệp

7

D8H3

Cô Duyên

2

D8CNPM

Cô Hiệp

8

D8H4

Cô Duyên

3

D8CODT

Cô Loan

9

D8H5

Thầy Thanh

4

D8DHN

Cô Loan

10

D8XDCT

Cô Phương

5

D8H1

Cô Ninh

11

D9CNKTDTTT1, D9CNKTDTTT2

Cô Lê

6

D8H2

Cô Ninh

12

D9CNTD1, D9CNTD2

Thầy Thanh


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á