Luật điện lực số 28/2004/QH11 (01/05/2015)
 

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

   - Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực

   - Nguyên tắc, đối tượng, hình thức, và nội dung hoạt động của Thị trường điện lực

   - Quyền, nghĩa vụ của, đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện,

   - ...

Tham khảo chi tiết luật điện lực tại đây


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á