TCVN ISO 50002:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Chi Tiết

Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 19/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát

Chi Tiết

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD thay thế Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 09:2005 “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” được ban hành theo Quyết định số 40/2005/QĐ- BXD ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chi Tiết

THÔNG TƯ 15/2014/TT-BCT - Quy định về mua bán công suất phản kháng được thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2014 .

Chi Tiết

Quyết định số 2256/QĐ-BCT - Quy định về giá bán điện của Bộ Công Thương thông qua ngày 12/03/2015.

Chi Tiết

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

Chi Tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.


Chi Tiết

Bảng dưới đây sẽ cung cấp cho chúng ta các hệ số chuyển đổi sang tấn dầu tương đương (TOE - Ton of Oil Equivalent), áp dụng cho một số loại nhiên liệu phổ biến:

Chi Tiết

Căn cứ vào Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội ban hành ngày 28/06/2010, căn cứ vào Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/08/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi Tiết
Tin mới
Clip Tuần lễ Hiệu quả Năng lượng
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á