Thông báo lịch thi học kỳ 2 lớp Đ3LT-ĐTVT (14/12/2009)
 

TRÝNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

TRUNG TÂM ÐÀO TẠO NÂNG CAO

 

LỊCH THI HỌC KỲ II

Lớp Đ3LT-ĐTVT

 

STT

Môn học

Thời gian

Ghi chú

1

Kinh tế học đại cýõng

Sáng 19/12/2009

 

2

Điện tử công suất

Chiều 19/12/2009

 

3

Trýờng điện tử

Sáng 20/12/2009

 

4

Ngôn ngữ mô tả phần cứng

Chiều 20/12/2009

5

Lý thuyết điểu khiển số

Chiều 2/01/2010

 

6

Hàm phức và ghép biến đổi Laplace

Sáng 3/01/2010

 

7

Kỹ thuật chuyển mạch

Chiều 3/01/2010

 

8

Ký thuật ghép kênh

Sáng 17/01/2010

 

9

Đồ án KT1

Chiều 17/01/2010

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

\

Lê Quang Hưng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến