Lịch học kỳ 3 lớp C7LT-KT (17/12/2009)
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NÂNG CAO
TIẾN ĐỘ HỌC TẬP KỲ III
LỚP C7LT-KT
Tháng 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010
Tuần 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5
Từ ngày 1 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
Đến ngày 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24 1 8 15 22 29
Thời gian
dự kiến
    27/1-31/1     2/3-7/3 17/3-21/3 6/4-11/4     3/5-11/7          
C7LT-KT
 Kỳ 3
Thi lại học kỳ 2 NghỉMarketing
(3đvht)
Nghỉ tết
nguyên đán

  Kế toán
chí phí
(3đvht)
Phân tích thẩm định dự án (3đvht) Phân tích tài chính & đầu tư (4đvht) Thi hết môn học kỳ 3 Thi lại kỳ 3 Thực tập tốt nghiệp (8đvht) Thi tốt nghiệp
(5đvht)
       
Giáo viên   Thầy
Khanh
  Thầy
Trung
Thầy
Thía
Thầy
Huân
               
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ths. Lê Quang Hưng

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến