CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG (23/11/2016)
 

Capture.PNG

Danh sách cán bộ nhân viên Trung tâm ART:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hòm thư

1

TS. Nguyễn Lê Cường

Giám đốc

cuongnl@epu.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên

hoangnh@epu.edu.vn

3

ThS. Hoàng Văn Đông

Giảng viên

donghv@epu.edu.vn

4

ThS. Phạm Thành Nam

Giảng viên

nampt@epu.edu.vn

5

ThS. Đinh Văn Tuấn

Giảng viên

tuandv@epu.edu.vn

6

KS. Nguyễn Văn Thủy

Chuyên gia

thuynv53@yahoo.com.vn

7

TS. Lê Xuân Sanh

Giảng viên

sanhlx@epu.edu.vn

8

ThS. Hoàng Phương Thảo

Giảng viên

thaohp@epu.edu.vn

9

TS. Lê Thành Doanh

Giảng viên

doanhlt@epu.edu.vn

10

ThS. Nguyễn Sỹ Chương

Giảng viên

chuongns@epu.edu.vn

11

KS. Phạm Minh Công

Chuyên viên

congpm@epu.edu.vn

12

KS. Vũ Minh Đức

Chuyên viên

minhduc93.epu@gmail.com

13

KS. Nguyễn Xuân Hà

Chuyên viên

xuanha253@gmail.com

14

KS. Trần Quang Khải

Chuyên viên

tqk9153@gmail.com


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến