Thời khóa biểu Đ11-CLC Học kỳ 2 (2016-2017) - Điều chỉnh Tuần 40, 41, 42 (12/05/2017)
 
TKB điều chỉnh tuần 41. Sinh viên chú ý cập nhật TKB theo tên các sheet trong file đính kèm.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến