Định dạng đề thi kỹ năng Nói Tiếng Anh 4 - CLC D11 và CLC.D10H2 (26/05/2017)
 
Nhà trường thông báo định dạng thi nói Tiếng Anh 4 cho các lớp CLC.D11 và CLC.D10H2 - Học kỳ 2 năm học 2016-2017. Nội dung tài liệu gồm: 
 
- Danh sách các lớp D11 (sinh viên có mặt theo số thứ tự được phân công).

- Danh sách sinh viên lớp CLC.D10H2 (sinh viên có mặt theo số thứ tự được phân công).

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến