Lịch tuần 21 năm học 2017-2018 (04/01/2018)
 

KHOA CNCK

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

 

 

Thứ

GiỜ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIÊC

Chủ trì

Chuẩn bị

THÀNH PHẦN THAM GIA

CS1

CS2

Khác

2

7h30

1h

PHA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô Hoàng

TCCB

Ô Hiền

14h00’

1h

PHA

 

 

Duyệt đề tài 2018

CTHĐ

 

Ô Hiền

3

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

13h30’

1h

PHA

 

 

Họp điều tra SV

Ô Hoàng

 

Ô B.Bình

14h00

Cả buổi

 

 

 

Đi thực tế tại Bắc ninh

Ô Hiền

 

Các TV

4

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

8h30

Cả buổi

VPK

 

 

Họp khoa

Ô Hiền

 

Các CB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

15h00’

1h

PHA

 

 

Họp với VCK

Ô Hiền

 

Các TV

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

6

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

7

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

CN

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến