Danh mục các bài báo và công trình đã công bố (23/08/2009)
 

 

I. Tạp chí, hội thảo quốc tế

1- Le Thuong Hien, Bui Van Binh, Tran Ich Thinh, "Measuring Residual Stresses in Ceramic Coatings", The International Conference on Computational Solid Mechanics, 2008.

2- Le Thuong Hien, Le Ngoc Lan, Kim Seock Sam, "Effects of working conditions on tribological characteristics of zirconia ceramic coatings", The International Conference on Computational Solid Mechanics, 2008.

3. Le Thuong Hien, "Computational Thermal Barrier Coating Diesel Engine", The 8th International Syposium on High Performance of Tribosystem & Mechatronics. 2007

4. Bui Van Binh, Le Thuong Hien, Tran Ich Thinh, "Analytical analysis of Piezoelectric Composite plates". The 8th International Syposium on High Performance of Tribosystem & Mechatronics. 2007

5- Le Thuong Hien, Kim Seock Sam, "Sliding Wear Behavior of Plasma Sprayed Zirconia Coating on Cast Aluminum against Silicon Carbide Ceramic". Journal of Materials Science & Technology. Vol.2, No3. 33. pp 233-243.

6- Le Thuong Hien, Kim Seock Sam,"Sliding Wear Behavior of Plasma Sprayed Zirconia Coatings under different conditions",  USA 2005

II. Hội thảo, tạp chí trong nước 

1- Lê Thượng Hiền, Bùi Văn Bình, Phạm Hải Trình: "Mô phỏng trường ứng suất dư trong lớp phủ Ceramic", Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ VIII Hà Nội, 2007.

2- Lê Thượng Hiền, Hoàng Xuân Nguyễn Mỹ: "Tạo mẫu trên máy CNC", Thông báo KH - ĐHĐL 2/2009

3- Nguyễn Chung, "Thiết kế khuôn mẫu bằng Phần mềm Công nghiệp", Thông báo KH - ĐHĐL 7/2009

4- Nguyễn Trọng Du. "Mô phỏng hệ thống treo trên ôtô", Thông báo KH - ĐHĐL 7/2009.

5- Lê Thượng Hiền, Lê Văn Thìn, Lại Anh Tuấn: "Tối ưu hóa quá trình gia công thép hợp kim trên máy phay CNC", Tạp chí Công nghiệp 2009.

6- Trần Đức Toàn: "Hệ thống điều tốc cơ điện tử cho nhà máy thủy điện",Tạp chí Công nghiệp 2009.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến