MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật Điện Lạnh trình độ Đại học nhằm trang bị cho sinh viên sự phát triển toàn diện: có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành Điện Lạnh. Cụ thể là:

-         Đào tạo sinh viên trở thành Kỹ sư có trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực thực hành bậc Đại học.

-         Có khả năng thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị trong ngành nhiệt điện lạnh, có khả năng thích ứng với sự tiến bộ của Khoa học Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới.

-     Nắm được kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành nhiệt điện lạnh.

-   Nội dung đào tạo nhằm cung cấp kiến thức chọn lọc có định hướng.  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến chuyên ngành nhiệt điện lạnh .

Có khả năng làm việc về chuyên ngành nhiệt điện lạnh trong các viện nghiên cứu và giảng dạy trong các Trường Đại học kỹ thuật.

Chi Tiết

Môc tiªu tæng qu¸t cña chư­¬ng tr×nh ®µo t¹o:

                         §µo t¹o ng­ưêi lao ®éng cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng thùc hµnh  ngµnh NhiÖt ®iÖn (Chuyªn ngµnh VËn hµnh thiÕt bÞ nhiÖt ®iÖn) ë tr×nh ®é trung cÊp, cã ®¹o ®øc, l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, ý thøc kû luËt, t¸c phong c«ng nghiÖp, cã søc khoÎ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng cã kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm, ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh §iÖn lùc vµ ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, cñng cè quèc phßng, an ninh .

M« t¶ v¾n t¾t chư­¬ng tr×nh ®µo t¹o:

+ Môc tiªu chư­¬ng tr×nh chuyªn ngµnh VËn hµnh thiÕt bÞ nhiÖt ®iÖn nh»m ®µo t¹o ra nh÷ng ng­êi cã thÓ lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së sau ®©y:   

          C¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, c¸c c¬ së c«ng nghiÖp cã sö dông thiÕt bÞ nhiÖt vµ c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu sö dông lao ®éng cña ngµnh NhiÖt ®iÖn.                                

+ Néi dung ch­ư¬ng tr×nh:

Bao gåm c¸c m«n häc:  Lß h¬i, Tua bin, Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, VËn hµnh, söa ch÷a lß h¬i; VËn hµnh, söa ch÷a tua bin vµ c¸c m«n cã liªn quan kh¸c. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gióp cho häc sinh n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vÒ kü thuËt nhiÖt ®Ó cã thÓ tham gia vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ nhiÖt trong c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, c¸c c¬ së c«ng nghiÖp cã sö dông thiÕt bÞ nhiÖt.

+ Häc sinh tèt nghiÖp ®­ưîc cÊp b»ng Trung häc chuyªn nghiÖp chuyªn ngµnh VËn hµnh thiÕt bÞ nhiÖt ®iÖn .

Chi Tiết

M« t¶ v¾n t¾t ch­ư¬ng tr×nh ®µo t¹o

+ Môc tiªu Ch­­u¬ng tr×nh chuyªn ngµnh  VËn hµnh thiÕt bÞ thuû ®iÖn nh»m ®µo t¹o ra  nh÷ng ng­êi cã thÓ lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së sau ®©y:  

- C¸c Nhµ m¸y Thuû ®iÖn vµ c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu sö dông lao ®éng cña ngµnh Thuû ®iÖn.

+ Néi dung ch­¬ng tr×nh:

Bao gåm c¸c m«n häc : PhÇn diÖn trong NM§ vµ TBA, B¶o vÖ r¬ le vµ T§H trong HT§, Tua bin n­íc, VËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn, VËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c m«n cã liªn quan kh¸c. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o gióp cho häc sinh n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vÒ kü thuËt ®iÖn, vÒ thuû lùc ®Ó cã thÓ ®¶m ®­¬ng nh÷ng c«ng viÖc kü thuËt trong  c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn cña ngµnh §iÖn lùc.

+ Häc sinh tèt nghiÖp ®­îc cÊp b»ng Trung häc chuyªn nghiÖp chuyªn ngµnh VËn hµnh thiÕt bÞ thuû ®iÖn.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến