Cơ cấu tổ chức (15/04/2013)
 

 Khoa Công nghệ Năng lượng gồm 23 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 Phó giáo sư, 05 tiến sỹ, 05 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 06 thạc sỹ, được tổ chức thành các bộ môn:

1. Nhiệt điện

2. Thuỷ điện

3. Nhiệt lạnh

4. Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

5. Năng lượng mới và tái tạo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG

1

TS.

Trương Nam Hưng

Trưởng khoa

hungtn@epu.edu.vn

2

TS.

Bùi Mạnh Tú

Phó Trưởng khoa

tubm@epu.edu.vn

3

NCS.

Phí Thị Hằng

Phó Trưởng khoa

hangpt@epu.edu.vn

4

TS.

Nguyễn Công Hân

Giảng viên

 

5

Ths.

Nguyễn Duy Thiện

Giảng viên

thiennd@epu.edu.vn

6

Ths.

Vũ Văn Vạn

Giảng viên

vanvv@epu.edu.vn

7

Ks.

Bàng Bích

Giảng viên

 

8

Ks.

Lã Văn Thắng

Giảng viên

thanglv@epu.edu.vn

9

Ks.

Mai Đức Thuận

Giảng viên

thuanmd@epu.edu.vn

10

TS.

Nguyễn Hữu Đức

Giảng viên

ducnh@epu.edu.vn

11

PGS.TS.

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

 

12

PGS.TS.

Trần Khắc Hiệp

Giảng viên

 

13

TS.

Đỗ Thu Nga

Giảng viên

ngadt@epu.edu.vn

14

Ths.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giảng viên

trangnth@epu.edu.vn

15

KS.

Trần Thị Mai Lan Oanh

Giảng viên

oanhtml@epu.edu.vn

16

NCS.

Nguyễn Hưng Nguyên

Giảng viên

nguyennh@epu.edu.vn

17

Ths.

Ngô Thị Nhịp

Giảng viên

nhipnt@epu.edu.vn

18

CN.

Lê Nguyễn Quỳnh Phương

Giảng viên

phuonglnq@epu.edu.vn

19

NCS.

Nguyễn Quốc Uy

Giảng viên

uynq@epu.edu.vn

20

NCS.

Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

hant@epu.edu.vn

21

Ths.

Phùng Anh Xuân

Giảng viên

xuanpa@epu.edu.vn

22

Ths.

Trần Văn Tuấn

Giảng viên

tuantv@epu.edu.vn

23

Ks.

Hà Huy Thắng

Giảng viên

thanghh@epu.edu.vnTin mới
Đăng ký môn học trực tuyến