CÁC QUY TRÌNH CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO (03/10/2017)
 

MÔ TẢ QUY TRÌNH TỔ CHỨC TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT

Tiến trình công việc

Đơn vị
thực hiện

Đơn vị
phối hợp

Căn cứ

Hồ sơ công việc

(Kết quả thực hiện)

Thời gian

Ghi chú

1

Lập Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

ĐT

HĐTS, Các đơn vị trong trường

   Công văn hướng dẫn hàng năm của Bộ GD&ĐTvề công tác tổ chức tuyển sinh hệ CĐ chính quy

Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

Trước 10 tháng 2 hàng năm

 

2

Thông qua Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

HĐTS


Dự thảo Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

- Biên bản họp HĐTS

Kèm theo Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đã được chỉnh sửa theo góp ý của HĐTS

Trước 20 tháng 2 hàng năm


3

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

ĐT


- Biên bản họp HĐTS

Kèm theo Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đã được chỉnh sửa theo góp ý của HĐTS

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

Trước 20 tháng 2 hàng năm


4

Công bố thông tin Tuyển sinh hệ CĐ chính quy

ĐT

- Phòng HC-QT đưa TT trên Web trường

- Khoa CNTT đưa TT lên công TTTS chung của trường

- Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch tuyển sinh hệ CĐ chính quy của trường

- Gửi thông tin báo cáo với Tổng cục dạy nghề (Bộ LĐ&TBXH); Vụ PTNNL (Bộ CT).

- Đưa thông tin lên Cổng  TTTS của trường và các phương tiện TT đại chúng

Theo quy định hàng năm của Bộ LĐ&TBXH

 

Tổ chức tuyển sinh hệ CĐ chính quy đợt 1

ĐT

 

- HĐTS

- Khoa CNTT

- Các đơn vị liên quan

Kế hoạch tuyển sinh hệ CĐ chính quy của trường

- Dự kiến điều kiện trúng tuyển

- Danh sách trúng tuyển đợt 1 hệ cao đẳng chính quy (đề nghị)

Trước 15 tháng 8 hàng năm

 Theo mẫu

 6

 Thông qua kết quả tuyển sinh hệ CĐ chính quy đợt 1

HĐTS

 

- Kế hoạch tuyển sinh hệ CĐ chính quy của trường

- Dự kiến điều kiện trúng tuyển

- Danh sách trúng tuyển đợt 1 hệ cao đẳng chính quy (đề nghị)

- Biên bản họp HĐTS (theo mẫu..) gồm các nội dung:

+ Điều kiện trúng tuyển

+ Danh sách trúng tuyển hệ cao đẳng chính quy đợt 1  

+ Mẫu Giấy báo  nhập học

+ Kế hoạch tuyển sinh đợt bổ sung (nếu cần tuyển bổ sung)

Trước 15 tháng 8 hàng năm

Theo mẫu

7

Phê duyệt kết quả tuyển sinh hệ CĐ chính quy đợt 1

ĐT

 

- Biên bản họp HĐTS (theo mẫu..) gồm các nội dung:

+ Điều ki