lich tuần 10 (Từ 09/10/2017 đến15/10/2017) (09/10/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

        Tuần thứ 10 (Từ 09/10/2017 đến15/10/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 09/10

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Rà soát hs ĐH D8 khối kinh tế

Ban thư ký

Tổ rà soát

B Dung

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Ktra hs TN của sv D8

B dung

Thoa

 

10/10

8h30

 

PĐT

 

 

Kiểm tra điểm C13

Ô T Anh

Lan

 

 

14h

 

PHA

 

 

KH phát triển khoa CNTĐ

HT

CNTĐ

 

Thứ 4

8h

 

PHA

 

 

 Họp cán bộ chủ chốt

HT

Ô Hiền,T Anh, P Dung

 

11/10

14h

 

PHA

 

 

Họp QC chi tiêu nội bộ

HT

P Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

8h

 

PHA

 

 

 Quiy trình P CTHS_SV

HT

T Anh

 

12/10

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

XD đề án TTGDQP

Ô Hiền

Chiến

 

13/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

13/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

14/10/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

15/10/17

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến