Thông báo điểm phúc khảo thi tốt nghiệp C13, DDHLT,CDN. (23/10/2017)
 

THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN CƠ SỞ NGÀNHTT

f_masv

f_holotvn

f_tenvn

f_ngaysinh

f_tenlop

Ngành

Hệ

SBD

Điểm cũ

Điểm mới

1

1451510002

Nguyễn Thị

Bình

50195

C13DTVT

DTVT

CDCQ

26

4

4

1

1451420113

Phạm Hoàng

Giang

201096

C13DCN2

DCN

CDCQ

100

4

4

1

1471420012

Ngô Duy

Điều

04/10/1993

D10LT-DCN1

DCN

DHLT

348

4

4

1

1451110508

Dương Mạnh

Cường

80896

C13H5

HTD

CDCQ

464

0

0

2

1451110816

Hà Nguyên

Lương

12/10/1996

C13H8

HTD

CDCQ

779

3

3

            

THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO THI TỐT NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGÀNHTT

f_masv

f_holotvn

f_tenvn

f_ngaysinh

f_tenlop

Ngành

Hệ

SBD

Điểm số

Điểm chữ

1

1471110644

Nguyễn Minh

Tuân

25/3/1988

D10LT-H1

HTD

DHLT

323

4

4

1

1451110508

Dương Mạnh

Cường

80896

C13H5

HTD

CDCQ

360

4

4

2

1451110266

Phạm Tiến

Đạt

50196

C13H3

HTD

CDCQ

366

4

4

3

1451110171

Trần Văn

Minh

171195

C13H2

HTD

CDCQ

490

4

4

4

1451110315

Đoàn Mạnh

Quân

270896

C13H3

HTD

CDCQ

526

3

3

5

1251010624

Ngô Duy

Thanh

12/10/1993

C11H5B

HTD

CDCQ

697

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến