QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (BỔ SUNG) (31/10/2017)
 

MÔ TẢ QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Tiến trình các bước
công việc

Trách nhiệm thực hiện

Trách nhiệm
phối hợp

Căn cứ thực hiện

Hồ sơ công việc
(Kết quả)

Thời gian

Ghi chú

 

Phần 1: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý

 

 

 

 

 

 

1

Họp HĐ KHĐT lấy ý kiến về chủ trương "Hiệu chỉnh chương trình đào tạo"

HĐKHĐT

Đào tạo

- Quy định hiện hành về chu kỳ hiệu chỉnh cương trỉnh đào tạo
- Căn cứ đề xuất của khoa CM

BB họp HĐKHĐT (theo mẫu)

 

 

2

Lập kế hoạch Hiệu chỉnh chương trình đào tạo

Đào tạo

Các khoa CM

Biên bản họp HĐKHĐT nhà trường thông qua chủ trương hiệu chỉnh chương trình đào tạo

Kế hoạch Hiệu chỉnh chương trình đào tạo được phê duyệt

 

 

3

Trình Hiệu trưởng phê duyệt giao nhiệm vụ hiệu chỉnh chương trình đào tạo

Đào tạo

Đào tạo

Kế hoạch Hiệu chỉnh chương trình đào tạo được phê duyệt

Quyết định của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ hiệu chỉnh các chương trình đào tạo

 

 

4

Trình Hiệu trưởng phê duyệt nhân sự tổ Hiệu chỉnh chương trình đào tạo do các khoa CM đề xuất

Đào tạo

Các khoa CM

Tờ trình nhân sự của tổ hiệu chỉnh chương trình giáo dục do các khoa đề xuất

Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt nhân sự các tổ hiệu chỉnh chương trình đào tạo

 

 

 

Phần 2: Quy trình làm việc của tổ hiệu chỉnh

 

 

 

 

 

 

1

Khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động, đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo kết hợp với yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp quy định tại Điều 4 và Điều 5 của TT 07/2015

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

Các mẫu phiếu khảo sát được thiết kế để dùng cho việc Khảo sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với người tốt nghiệp ngành/chuyên ngành đào tạo

MC là các phiếu khảo sát kèm theo báo cáo đánh giá, phân tích
Biên bản làm việc của tổ Hiệu chỉnh chương trình

2 Tháng

 

2

Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…);

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

Thu thập các minh chứng để trả lời câu hỏi tại sao phải HC chương trình;
Dự kiến các kết quả thu được sau khi hiệu chỉnh

MC có liên quan

2 tuần

 

3

Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…);

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

Kết quả thảo luận của tổ hiệu chỉnh chương trình về chương trình đào tạo hiện hành (chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu)

BC so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo;

4 tuần

 

4

Cập nhập cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của chương trình đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

BB thông qua HĐ chuyên môn của khoa

Ma trận kiến thức của chương trình sau khi được điều chỉnh

1 tuần

 

5

Đối chiếu, so sánh với chương trình đào tạo cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện chương trình đào tạo;

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

BB thông qua HĐ chuyên môn của khoa

BC so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện và các chương trình trong nước, quốc tế dùng để so sánh

1 tuần

 

6

Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội đồng khoa học và đào tạo xem xét thông qua;

Tổ Hiệu chỉnh

Đào tạo

Ý kiến của các thành viên HĐKHĐT

BB Hội đồng KHĐT về những nội dung cần sửa đổi, cập nhật

2 tuần

 

7

Cập nhật đề cương chi tiết các học phần của chương trình đào tạo hiện hành theo chương trình đào tạo hiệu chỉnh đã xác định

Tổ Hiệu chỉnh

Các khoa CM

BB thông qua HĐ chuyên môn của khoa

ĐCCTHP các môn học sau khi hiệu chỉnh

2 tuần

 

8

Hoàn thiện chương trình đào tạo trên cơ sở cập nhật, tiếp thu ý kiến phản hồi thông qua Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường

Tổ Hiệu chỉnh

Đào tạo

Ý kiến của các thành viên HĐKHĐT

BB Hội đồng KHĐT về chương trình đào tạo sau khi hiệu chỉnh (phải nêu rõ có hay không thông qua để đưa vào sử dụng)

2 tuần

 

9

Trình Hiệu trưởng phê duyệt quyết định phê duyệt chương trình đào tạo sau khi hiệu chỉnh, đưa vào khai thác sử dụng

Đào tạo

Các khoa CM

BB Hội đồng KHĐT về chương trình đào tạo sau khi hiệu chỉnh (phải nêu rõ có hay không thông qua để đưa vào sử dụng)

Quyết định của Hiệu trưởng về việc phê duyệt chương trình đào tạo sau khi hiệu chỉnh

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến