mẫu đơn phúc tra kỳ thi tuyển sinh liên thông ĐH, và văn bằng 2 ( đợt thi tháng 11/2017) (22/12/2017)
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH

 

Họ và tên: ………………………………       Ngày sinh: …………………...

SBD:…………………… ĐT: …………………...

Đề nghị Hội đồng chấm thi chấm lại bài thi môn:

1/ …………………………………….

2/ …………………………………….

3/ …………………………………….

Số tờ giấy thi đã nộp: ………… Điểm đã chấm: …………………………...

Lệ phí: 50.000đ

Ngày … tháng       năm 2017                                Ngày … tháng      năm 2017

            Người nhận đơn                                                             Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH

 

Họ và tên: ………………………………       Ngày sinh: …………………...

SBD:…………………… ĐT: …………………...

Đề nghị Hội đồng chấm thi chấm lại bài thi môn:

1/ …………………………………….

2/ …………………………………….

3/ …………………………………….

Số tờ giấy thi đã nộp: ………… Điểm đã chấm: …………………………...

Lệ phí: 50.000đ

Ngày …   tháng       năm 2017                              Ngày … tháng      năm 2017

            Người nhận đơn                                                             Người làm đơn

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến