ĐIỂM CHUẨN NV2 NĂM 2011 (18/09/2011)
 

ĐIỂM CHUẨN NV2 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011

          I. HỆ ĐẠI HỌC

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Ghi chú

1

101

Hệ thống điện

17.0

 19.0

Khối A

2

101

Nhiệt điện

15.5

16.0

Khối A

3

101

Điện lạnh

15.5

16.0

Khối A

4

101

Điện công nghiệp và dân dụng 

15.5

18.0

Khối A

5

101

Điện hạt nhân

15.5

16.0

Khối A

6

104

Quản lý năng lượng

16.0

18.5

Khối A

7

105

Công nghệ thông tin

15.5

17.0 

Khối A

8

106

Công nghệ tự động

15.5

17.0 

Khối A

9

107

Điện tử viễn thông

15.5

16.0

Khối A

10

107

Kỹ thuật điện tử

15.5

16.0

Khối A

11

107

Điện tử y sinh

15.5

16.0

Khối A

12

108

Công nghệ cơ khí

15.5

15.5

Khối A

13

109

Công nghệ Cơ điện tử

15.5

16.0

Khối A

14

110

Quản trị kinh doanh A

15.5

16.0

Khối A

15

110

Quản trị kinh doanh D

15.5

16.0

Khối D1

16

111

Tài chính ngân hàng A

16.0

19.0

Khối A

17

111

Tài chính ngân hàng D

16.0

19.0

Khối D1

18

112

Kế toán A

16.0

19.0

Khối A

Ghi chú:

      1. Học sinh trúng tuyển Đại học NV2 nhập học từ 13h00 ngày 23/9/2011

  tại CS1 ĐHĐL.

      2. Không xét tuyển sinh NV3.

 

     II. HỆ CAO ĐẲNG

STT

Mã ngành

Ngành

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn

NV2

Ghi chú

1

C65

Hệ thống điện (HTĐ)

10.0

12.5

Khối A

2

C65NA

HTĐ (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.0

Khối A

3

C66

Nhiệt điện

10.0

10.0

Khối A

4

C67

Điện công nghiệp & dân dụng

(ĐCN&DD)

10.0

10.5

Khối A

5

C67NA

ĐCN&DD (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.0

Khối A

6

C68

Điện lạnh

10.0

10.0

Khối A

7

C69

Thuỷ điện

10.0

10.0

Khối A

8

C70

Quản lý năng lượng

10.0

10.0

Khối A

9

C71

Công nghệ thông tin

10.0

10.5

Khối A

10

C72

Công nghệ tự động

10.0

11.0

Khối A

11

C73

Điện tử viễn thông

10.0

10.5

Khối A

12

C74

Công nghệ cơ khí

10.0

10.0

Khối A

13

C75

Công nghệ Cơ điện tử

10.0

10.0

Khối A

14

C76

Quản trị kinh doanh

10.0

10.0

Khối A

15

C77

Tài chính ngân hàng

10.0

12.0

Khối A,D1

16

C77NA

Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.0

Khối A,D1

17

C78

Kế toán doanh nghiệp

10.0

12.5

Khối A,D1

18

C78NA

Kế toán doanh nghiệp (Lớp đặt ở Vinh)

10.0

10.0

Khối A,D1

Ghi chú:

       1. Học sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng các ngành C76, C77, C78 nhập học lúc 8h00

        ngày 23/9/2011 tại CS1 ĐHĐL, các ngành còn lại nhập học lúc 8h00 ngày

        23/9/2011 tại CS2 ĐHĐL.

       2. Học sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng các lớp đặt ở Vinh nhập học từ 8h00 ngày 22/9/2011.

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến