THỜI KHÓA BIỂU (05/01/2018)
 
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp VHVL:
Đ8h2b
Đ8h3b
Đ8H7b
Đ9H9b
Đ11h1bLT
Đ11H2b
Đ11H5bLT
Đ12h1b
Đ12H2b

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến