Kế hoạch nộp quyển luận văn Cao học CH3-DTVT1 (08/04/2016)
 
Để hoàn thành luận văn đúng tiến độ Hội đồng khoa học Khoa đề nghị các Học viên lóp Cao học CH3-DTVT1 khẩn trương liên hệ với Người hướng dẫn để hoàn thành phần quyển (theo mẫu của trường), hoàn thiện sản phẩm, triển khai các kịch bản thử nghiệm, đánh giá sản phẩm. 

Thời gian nộp quyển luận văn

Thời gian: 8h ngày 15/5/2016 (Chủ nhật)
Địa điểm: Văn phòng khoa Điện tử Viễn thông, Trường ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến