ABET và những tiêu chuẩn kiểm định giáo dục (02/11/2017)
 

Giới thiệu về tổ chức ABET

Nhằm hỗ trợ sự phát triển giáo dục thông qua việc đánh giá và kiểm định chất lượng, ABET là một tổ chức được thành lập bởi các hiệp hội ngành nghề tại Mỹ với 7 hiệp hội thành viên lúc thành lập vào năm 1932 và, hiện nay, đã có đến 33 hiệp hội ngành nghề là thành viên của tổ chức. Hàng năm, có khoảng 2000 tình nguyện viên từ các hiệp hội thành viên tham gia các hoạt động của ABET như điều hành, đánh giá viên,...

Tổ chức này đưa ra những tiêu chuẩn (criteria) đánh giá chương trình đào tạo mức đại học/sau đại học, tạm gọi tiêu chuẩn ABET, nhằm thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Kiểm định theo chuẩn ABET đảm bảo một chương trình đào tạo thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng được thiết lập bởi các chuyên gia trong nghề nghiệp mà chương trình này chuẩn bị cho sinh viên. ABET thực hiện kiểm định các chương trình giáo dục đại học trong các lĩnh vực Kỹ thuật (Engineering), Công nghệ (Technology), Điện toán (Computing) và Khoa học ứng dụng (Applied Science).

Cùng với một số chuẩn kiểm định khác, kiểm định theo chuẩn ABET trở thành một yêu cầu quan trọng cho các chương trình đào tạo trong các lĩnh vực liên quan. ABET đã được công nhận bởi Ủy ban kiểm định chất lượng giáo dục đại học Mỹ (Council of Higher Education Accreditation) từ năm 1997. Cho tới nay, ABET đã kiểm định chất lượng cho khoảng 3466 chương trình đào tạo của hơn 698 trường đại học.

Không chỉ thực hiện kiểm định chất lượng cho các chương trình đào tạo đại học trong nước Mỹ, từ năm 2007, tổ chức này chính thức cấp chứng chỉ kiểm định cho các chương trình đào tạo của các trường đại học ngoài nước Mỹ. Cho đến nay, đã có 28 nước có các chương trình đào tạo được kiểm định chính thức bởi ABET. Trong khu vực Đông Nam Á, các nước Singapore, Philippines và Indonesia đã có một số chương trình được kiểm định bởi tổ chức này. Ngoài việc trực tiếp kiểm định chất lượng một số chương trình đào tạo ngoài nước Mỹ, tổ chức ABET cũng đã thỏa thuận công nhận qua lại với các tổ chức kiểm định các nước qua các thỏa thuận Washington Accord, Sydney Accord và Seoul Accord.

Những tiêu chuẩn kiểm định của ABET

Bộ tiêu chuẩn ABET bao gồm 9 tiêu chuẩn: Sinh viên (Students), Mục tiêu đào tạo (Program Educational Objectives), Khả năng sinh viên (Student Outcomes), Liên tục cải thiện (Continuous improvement), Chương trình đào tạo (Curriculum), Ban giảng huấn (Faculty), Cơ sở vật chất (Facilities), Hỗ trợ của trường đại học (Institutional Support), Tiêu chuẩn riêng của từng chương trình (Program Criteria).

Tiêu chuẩn “Sinh viên” là tiêu chuẩn được xem xét đầu tiên; thể hiện quan điểm của ABET xem người học là trung tâm. Tiêu chuẩn này đòi hỏi đơn vị giảng dạy phải theo dõi sự phát triển của sinh viên nhằm giúp họ đạt được các kết quả mong muốn, xem xét các yêu cầu về việc nhận sinh viên vào học, việc hỗ trợ người học qua hệ thống cố vấn, qua cách vận hành chương trình,. . .

“Mục tiêu đào tạo” mô tả khả năng của người học sau vài năm tốt nghiệp. Mục tiêu đào tạo phải được xây dựng phù hợp với sứ mạng của trường đại học và dựa trên nhu cầu của nhiều thành phần liên quan đến chương trình: giới doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên,. . .

Điểm nổi bật trong các tiêu chuẩn ABET là tiêu chuẩn “Khả năng sinh viên” (trước đây là “Chuẩn đầu ra”- Program Outcomes) với các yêu cầu cụ thể (gồm ít nhất 11 yêu cầu) thể hiện các kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được khi tốt nghiệp. Tiêu chuẩn này thể hiện quan điểm đánh giá của tổ chức ABET là đánh giá sự thành công của một chương trình là dựa trên kết quả đạt được của người học chứ không tập trung vào những gì mà các giảng viên thực hiện trên lớp.

Một tiêu chuẩn quan trọng khác là tiêu chuẩn “Liên tục phát triển”. Tiêu chuẩn này đòi hỏi một chương trình đào tạo cần phải có 1 hệ thống đánh giá chất lượng người học để từ đó liên tục cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đạt được.

Tiêu chuẩn “Chương trình đào tạo” bao gồm một số yêu cầu tối thiểu về thời lượng của các khối kiến thức. Yêu cầu quan trọng nhất của tiêu chuẩn này là phải đảm bảo người học có thể đạt được các yêu cầu trong “Khả năng sinh viên”.

Các tiêu chuẩn khác nhằm đảm bảo khả năng vận hành chương trình đào tạo: có đủ giảng viên trong Ban giảng huấn và các giảng viên có thời lượng làm việc hợp lý cho công tác đào tạo; có đủ tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận hành chương trình đào tạo...

Khoa Điện tử Viễn thông trường Đại học Điện lực đã có nhiều buổi thảo luận về các tiêu chuẩn của ABET để nâng cao chất lượng nghiên cứu và đạo tạo.

20171020_140524.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh trình bày về các nội dung trong tiêu chuẩn ABET (tháng 10/2017)


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến