Lễ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D8 - Khoa Điện tử Viễn thông (03/01/2018)
 
Khoa Điện tử - Viễn thông xin thông báo Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên khóa D8

Thời gian: 8h thứ Bảy ngày 06/01/2018 (cả ngày)
Địa điểm: Phòng A301 - A302 - A309 - A310 - A311 - A312 - A408
Kính đề nghị:
- Thầy cô chủ nhiệm lớp thông báo lịch cho sinh viên.
- Lớp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho buổi bảo vệ (trang trí, sắp xếp bàn ghế, ...)

Kính mời thầy cô và sinh viên các khóa tham dự để học tập, rút kinh nghiệm

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến