Chương trình giáo dục hệ Cao đẳng ngành Điện tử Viễn thông (18/04/2013)
 
Chương trình giáo dục hệ Cao đẳng ngành Điện tử Viễn thông gồm 159 đơn vị học trình.
Thời gian đào tạo: 3 năm

TT

Học phần

ĐVHT

Số tiết

Năm 1

Năm 2

Năm 3

LT

TN

BTD

Kỳ 1

Kỳ 2

Kỳ

3

Kỳ 4

Kỳ 5

Kỳ 6

1

NL Mac Lenin 1

3

45

 

 

3

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ 1

5

75

 

 

5

 

 

 

 

 

3

Toán cao cấp A1

5

75

 

 

5

 

 

 

 

 

4

Vật lý đại cương

5

75

 

 

5

 

 

 

 

 

5

Hoá học đại cương

3

45

 

 

3

 

 

 

 

 

6

NL Mac Lenin 2

5

75

 

 

 

5

 

 

 

 

7

Ngoại ngữ 2

5

75

 

 

 

5

 

 

 

 

8

Toán cao cấp A2

5

75

 

 

 

5

 

 

 

 

9

Nhập môn tin học

5

75

 

 

 

5

 

 

 

 

10

Cấu kiện điện tử

3

45

 

 

 

3

 

 

 

 

11

Ngôn ngữ lập trình C

3

45

 

 

 

3

 

 

 

 

12

Đường lối CM VN

4

60

 

 

 

 

4

 

 

 

13

Cấu trúc máy tính

3

45

 

 

 

 

`3

 

 

 

14

Lý thuyết mạch

4

60

 

 

 

 

4

 

 

 

15

Điện tử số 1

3

45

 

 

 

 

3

 

 

 

16

Cơ sở thông tin số

3

45

 

 

 

 

3

 

 

 

17

Điện tử tương tự

4

60

 

 

 

 

4

 

 

 

18

Trường điện từ, Truyền sóng và anten

4

60

 

 

 

 

4

 

 

 

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

60

 

 

 

 

 

4

 

 

20

Kỹ thuật an toàn

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

21

Đo lường điện tử

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

22

Kỹ thuật truyền dữ liệu

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

23

Kỹ thuật xung

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

24

Kỹ thuật vi xử lý

4

60

 

 

 

 

 

4

 

 

25

Xử lý tín hiệu số

3

45

 

 

 

 

 

3

 

 

26

Tiếng Anh chuyên ngành

3

45

 

 

 

 

 

 

3

 

27

Quản trị doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

28

Truyền thông đa phương tiện

3

45

 

 

 

 

 

 

3

 

29

TĐ và KTCM 1

3

45

 

 

 

 

 

 

3

 

30

Thiết bị đầu cuối

3

45

 

 

 

 

 

 

3

 

31

Mạng viễn thông

3

45

 

 

 

 

 

 

3

 

32

Đồ án học phần 1

2

30

 

 

 

 

 

 

2

 

33

Môn học tự chọn *

2

30

 

 

 

 

 

 

2

 

34

Thông tin vi ba và vệ tinh

3

45

 

 

 

 

 

 

 

3

35

Thông tin Vô tuyến

3

45

 

 

 

 

 

 

 

3

36

Thông tin quang

3

45

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Cộng số tiết và đvht

126

126

 

 

21

26

25

23

22

9

37

Giáo dục thể chất

3

 

 

 

1

1

1

 

 

 

38

Giáo dục quốc phòng

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

39

TT điện cơ bản

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

40

TT điện tử 1 (V1)

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

41

TT điện tử 2 (V2)

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

42

TT vi xử lý (V3)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

43

TT về điện tử viễn thông 1 (V4)

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

44

TT về điện tử viễn thông 2 (V5)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

45

TT tốt nghiệp

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

46

Thi/ Đồ án tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Cộng:

33

0

0

0

1

5

3

4

4

17

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

22

31

28

27

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các môn tự chọn: chọn một trong 4 môn:

1

Mạng thế hệ sau

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hệ thống SCADA

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kỹ thuật PLC

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Thiết kế mạch

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Truyền thông IP

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến