Tổng truy cập:131034
 Đang Online16
MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG. (01/10/2017)
 

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG.

         Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của cán bộ cách mạng. Người coi cán bộ là “gốc của mọi việc”, “muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Đối với cán bộ, Hồ Chí Minh nêu lên những yêu cầu sau đây;

        Thứ nhất, cán bộ phải có đạo đức cách mạng. Đây là yêu câu cơ bản nhất vì theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đạo đức là cái gốc của con người. Cán bộ tốt bao giờ cũng đảm bảo cả đức và tài, nhưng đức đóng vai trò gốc, là nền tảng. Hồ Chí Minh cho rằng: có tài mà không có đức thì không phục vụ tốt cho cách mạng; có đức mà không có tài thì như ông Bụt ngồi đấy không có ích gì cho đời.

        Thứ hai, Người cán bộ phải có lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Trong bất kỳ tình huống nào, đặc biệt là khi gặp khó khăn, cán bộ của Đảng phải có tinh thần bảo vệ Đảng, chấp hành tốt đường lối của Đảng.

        Thứ ba, Cán bộ phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cán bộ có mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân che chở. Trong thời bình, việc giữ mối liên hệ với nhân dân vẫn tiếp tục được đặt ra nhưng với yêu cầu cao hơn, bởi vì ở đây nổi lên vấn đề lợi ích. Cán bộ phải là những người “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Cán bộ phải là những người đứng mũi chịu sào, lôi cuốn nhân dân vào trận chiến cách mạng, chịu hy sinh cái riêng của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

         Thứ tư, Cán bộ phải là những người luôn luôn học tập về mọi mặt để nâng cao trình độ. Việc học tập được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi,, học ở trường, ở bạn, ở cuộc sống. Việc học tập ở đây ứng với từng người để vừa nâng cao trình độ, năng lực cả về giác ngộ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

        Thứ năm, Cán bộ phải có năng lực tổ chức thực hiện đường lối. chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến những điều trong nghị quyết thành hiện thực trong cuộc sống.

         Thứ sáu, Cán bộ phải có phong cách tốt. Người cán bộ không được quan liêu, mệnh lệnh, tránh lối làm việc “chỉ tay năm ngón”. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ làm công tác dân vận phải chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm, phải làm gương cho mọi người theo.

        Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm của Người về công tác cán bộ của Đảng phải là:

        Để tạo ra đội ngũ cán bộ đông về số lượng và nhất là mạnh về chất lượng, công tác cán bộ có vai trò cực kỳ quan trọng.

         Một là, Phải hiều và đánh giá đúng cán bộ. Đây là yêu cầu xuất phát để tiến hành các công việc khác của công tác cán bộ. Muốn hiểu và đánh giá đúng cán bộ, phải có những ngành, từng cấp, từng lĩnh vực. Việc đánh giá cán bộ phải công minh, tránh lối đánh giá hẩu với mình, ai xu nịnh mình đánh giá tốt.

          Hai là, Phải “khéo dùng cán bộ”, tức là sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc. Hồ Chí Minh cho rằng: người đời ai cũng có chỗ hay và chỗ dở, ta phải dung chỗ hay và giúp chữa chỗ dở. Người còn cho rằng, dùng người như dung gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được.

          Ba là, Khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Hồ Chí Minh nêu rất rõ ở điểm và hạn chế của từng lớp cán bộ và chỉ ra cách thức kết hợp cả hai loại cán bộ này để phát huy ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của họ.

         Bốn là, Khéo léo kết hợp cán bộ tại chỗ với cán bộ điều về. Theo Hồ Chí Minh, phải tích cực tạo nguồn cán bộ tại chỗ, nhưng tùy từng lúc, từng nơi, có thể điều cán bộ về và kết hợp tốt cả hai loại cán bộ này.

        Năm là, Phải chống biệt phái, cục bộ địa phương, phe phái, họ hàng….trong công tác cán bộ. Sự công minh, công tâm là yêu cầu thường xuyên của công tác cán bộ.

       Sáu là, Phải chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ. Trong công tác cán bộ, chú ý “chiêu hiền đãi sĩ”. “cầu người hiền tài”, tiếp thu truyền thống của dân tộc coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: phải có gan cất nhắc cán bộ, xem xét kỹ trước khi đề bạt cán bộ; sau khi đề bạt cần kiểm tra, giúp đỡ cán bộ.

         Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa và thực tiễn sâu sắc. Đó là những quan điểm cơ bản chỉ đạo chung vào công tác đổi mới và chỉnh đốn Đảng trong tất cả các thời kỳ hoạt động của Đảng, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng hiện nay, thời kỳ Đảng tiếp tục cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp phát triển đất nước vì những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến