Phân công nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 (09/08/2013)
 
Ngô Thị Lệ Thu
Phụ trách phòng
1. Phụ trách chung công tác tổ chức
nhân sự, đối nội, đối ngoại và một số công tác chuyên môn: Xây dựng cơ bản, trang thiết bị, một số dự án, duyệt dự toán, báo cáo quyết toán tài chính, duyệt chứng từ thu chi các nguồn kinh phí.
2. Báo cáo về tổ chức, công tác chuyên môn với Ban giám hiệu, đón tiếp các cơ quan chức năng chuyên môn và cán bộ các đơn vị trong và ngoài trường đến làm việc với phòng KH – TC.
3. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực lập kế hoạch, quản lý tài chính đúng pháp luật hiện hành
4. Làm việc theo sự chỉ đạo của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng
5. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính của nhà trường

Phạm Thị Hà
Phó trưởng  phòng
Giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chiu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những việc được phân công
1. Trực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán chứng từ tiền mặt lập chứng từ thu chi trình phê duyệt
2. Theo dõi thu chi và quyết toán kinh phí đề tài các cấp.
3. Tổ chức các đợt thu học phí, thu nhập học, chi trả tiền đặt cọc của học sinh, sinh viên.
4. Kiểm tra chứng từ chi lương qua tài khoản của CBCNV toàn trường
5. Đầu mối giải quyết thẻ ATM cho CBCNV của trường
6. Quyết toán các lớp Tập đoàn  và xin vốn
7. Các công việc khác trưởng phòng giao

Nguyễn Đàm Minh Thông
Phó trưởng phòng  
1. Nhận hồ sơ và lên kế hoạch tổ chức duyệt kế hoạch của các đơn vị trong trường.
2. Lập  kế hoạch thu, chi nguồn kinh phí của Trường, KH đầu tư XDCB Tập đoàn điện lực Việt nam hàng năm.
3. Trình duyệt KH hàng năm
4. Ra các quyết định về đàu tư, SCL,SCTX, chi thường xuyên
5. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch tháng, quý theo yêu cầu của Trường và Tập đoàn
6. Đôn đốc việc thực hiện kế hoạch  năm
7. Lập danh sách  và theo dõi tổng số hoc sinh toàn trường; theo dõi thu nộp học phí của học sinh liên kết ngoài trường.
8. Trực tiếp theo dõi thu và tổng hợp thông tin báo cáo về học phí, lệ phí chính quy, liên thông, tại chức, cao học trong trường
9. Thẩm định Quyết toán  các hạng mục công trình được phân cấp .`
10. Các công việc khác trưởng phòng giao

Lê Văn Nhất
Kế toán tổng hơp, kế toán giá thành các hoạt động dịch vụ, kế toán theo dõi công nợ; kế toán TSCĐ
1. Lập báo cáo quyết toán tài chính toàn trường hàng tháng, quý, năm ( BC VP trường, BC Hợp nhất)
2. Rà soát, Đối chiếu công nợ đối với các đơn vị trong và ngoài trường hàng tháng, quý năm
3. Quyết toán các lớp dịch vụ
4. Tổng hợp kinh phí : BHXH, KPCĐ, BHYT hàng năm
5. Kế toán TSCĐ
6. Kiểm kê TSCĐ cuối năm
7. Lập báo cáo gửi các cơ quan
8. Kế toán DA REII
9. Các công việc khác trưởng phòng phân công

Hoàng Thị Huyền Trang
Kế toán ngân hàng, vật tư, kế toán thuế toàn trường tổng hợp học phí
1. Kế toán ngân hàng
2. Kế toán vật tư
3. Nhập học phí các khoá từ đầu đến khóa D6 (CQ+LT trong và ngoài trường )
4. Kế toán thuê toàn trường ( Thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TNDN, thuế Môn bài )
5. Các công việc khác trưởng phòng giao

Nguyễn Hoàng Hải
1. Theo dõi toàn bộ tièn đặt cọc của học sinh toàn trường
   + Học sinh học trong trường,
   + Học sinh học ngoài trường
2. Nhận văn thư, VVp của phòng
3. Các công việc  khác trưởng phòng phân công

Đỗ Thị Kiệm
Kế toán thu học phí 
1. Thu học phí vào sổ tổng hợp  D3,D4,D5,D6
2. Theo dõi học phí toàn trường của học sinh tại chức D3,D4,D5,D6,D7
3. Các công viẹc khác trưởng phòng phân công


Nguyễn Thị Mai Anh
Kế toán thu học phí 
1. Thu học phí D7, C11, T45 trở về sau ( CQ+LT trong và ngoài trường)
2. Tiếp cận cùng với Trang vào sổ theo dõi học phí
3. Các công việc  khác trưởng phòng phân công


Hoàng Thu Nguyệt
Thủ quỹ
1. Thủ quỹ tất cả các nguồn của Trường
2. Thu học phí tại cơ sở 2 ( Chủ yếu)
3. Các công việc  khác trưởng phòng phân công


Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến