Thông báo về việc thu học phí và lệ phí thi tốt nghiệp hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 (13/02/2017)
 
Thực hiện theo Kế hoạch thi tốt nghiệp số: 2206/KH-ĐHĐL ngày 19/12/2016 cho hệ Đại học liên thông D9LT, D10LT, D9VB2 và sinh viên khóa cũ các hệ TC, CĐ, CĐN, CĐLT, ĐHLT năm 2017 của Trường Đại học Điện lực, để đủ điều kiện thi tốt nghiệp sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí theo quy định như sau:

Thi lần đầu: Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên.

Thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Nhà trường yêu cầu sinh viên phải đóng đầy đủ học phí, kinh phí đào tạo và các khoản lệ phí trước khi thi tốt nghiệp tại Phòng thu học phí G101 - tầng 1 Nhà G; các đơn vị đầu mối quản lý các lớp đối chiếu các khoản thu với phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 15/02/2017./.

Download Thông báo số 141/TB-ĐHĐL ngày 09/2/2017

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến