Tháng 8/2013
1. Phối hợp với phòng Đào tạo và koa ĐTTC để thu nốt học phí năm học 2012-2013 tại các địa điểm.
2. Phát hành công văn đòi nợ  đối với các điểm liên kết  còn nợ đọng học phí đến hết năm học 2012-2013
3. Chuẩn bi các chứng từ phục vụ các đợt nhập học  năm học 2013-2014
4. Cùng với phòng  Quản lý CTHSSV làm việc với ngân hàng về thu học phí nhập học khoá mới.
5. Tổ chức thu tiền  nhập học  khó mới  D8, C12, T46
6.    Tổng hợp báo cáo công tác thực hiện kế hoạch, kế hoạch điều  chỉnh 6 tháng cuối năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 của các đơn vị.
7.    Thu học phí của học sinh khoá cũ
8.    Phục vụ đoàn kiểm tra cuả EVN theo quyết đinh 290/ EVN
9.    Quyết toán các công trình nguồn vốn EVN

Chi Tiết

Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011 lập kế hoạch

điều chỉnh năm 2011( nếu có ) và lập kế hoạch năm 2012

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến