Ngô Thị Lệ Thu
Phụ trách phòng
1. Phụ trách chung công tác tổ chức
nhân sự, đối nội, đối ngoại và một số công tác chuyên môn: Xây dựng cơ bản, trang thiết bị, một số dự án, duyệt dự toán, báo cáo quyết toán tài chính, duyệt chứng từ thu chi các nguồn kinh phí.
2. Báo cáo về tổ chức, công tác chuyên môn với Ban giám hiệu, đón tiếp các cơ quan chức năng chuyên môn và cán bộ các đơn vị trong và ngoài trường đến làm việc với phòng KH – TC.
3. Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực lập kế hoạch, quản lý tài chính đúng pháp luật hiện hành
4. Làm việc theo sự chỉ đạo của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng
5. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý tài chính của nhà trường

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến