Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương "Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện". (25/06/2017)
 
Ngày 16/6/2017, tại phòng họp số 101 – Bộ Công Thương. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh và nhóm nghiên cứu đã trình bầy đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương "Nghiên cứu thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất điện".
PGS. TS Lê Anh Tuấn thay mặt nhóm nghiên cứu trình bầy nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Công Thương do GS.TS Đặng Đình Đào - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân làm chủ tịch

GS.TS. Đặng Đình Đào - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài và Hội đồng đã thống nhất ý kiến xếp loại xuất sắc.
                                                                            KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA