Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo về thực hành môn học cho lớp C14KTDN1 (29/12/2017)
 
Thời gian thực hành môn học: 

 - Thực hành tại đơn vị thực tế: Theo kế hoạch kết hợp của Khoa QTKD và đơn vị thực tế (buổi thực hành và chia theo lớp trong học kỳ 6, SV năm thứ 3): 12 buổi liên tục từ 8/1/2018-20/1/2018.

 - Thực hành tại trường: Kế hoạch hướng dẫn do GV hướng dẫn và nhóm sinh viên tự bố trí (trong 4 tuần theo tiến độ đào tạo – Năm học 2017-2018 từ 02/1/2018 – 26/01/2018).

Sinh viên chú ý thời gian và địa điểm để phổ biến chương trình THMH: 14h thứ ba ngày 02/1/2018 tại A404(sinh viên chia nhóm THMH, nhận GV hướng dẫn)

Dự kiến thời gian phản biện THMH theo HD của GV trong Khoa: Chiều thứ 2 ngày 29/1/2018

Quy định thực hành môn học, đề cương hướng dẫn và chương trình chi tiết dowload tại đây 


Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA