KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THÔNG BÁO "CHƯƠNG TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO NGHỀ NGHIỆP  KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - TÀI CHÍNH  Lần III – 2014"

Chi Tiết

Hiệp hội kiểm toán hành nghề Việt Nam và Khoa Tài chính Kế toán giới thiệu Chương trình Job Tour

Chi Tiết

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Khoa Tài chính Kế Toán giới thiệu “Chương trình kiểm toán mẫu” và Chương trình đào tạo “Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu”.

Chi Tiết

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Khoa Tài chính kế toán giới thiệu “Chương trình kiểm toán mẫu” và Chương trình đào tạo “Thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu” dành riêng cho các bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4.

Chi Tiết

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) ký biên bản hợp tác với Đại học Điện Lực

Chi Tiết
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA