Tổng truy cập:127709
 Đang Online4
Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008) (07/01/2015)
 
Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành theo Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 (thay thế quy chế 375/QĐ-EVN-HĐQT ngày 17/6/2008)
http://www.dauthau.evn.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket=0tGcgc9B9ek%3d&tabid=82&mid=612&language=vi-VN


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến