TCVN ISO 50002:2015, Tiêu chuẩn về Kiểm toán năng - Các yêu cầu (08/05/2017)
 

TCVN ISO 50002:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Nội dung chính của tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu và khuôn khổ chung đối với tất cả các cuộc kiểm toán năng lượng có thể được bổ sung bằng các tiêu chuẩn quốc gia tương đương về kiểm toán. Đối với việc đánh giá các loại phương tiện, quá trình hoặc thiết bị cụ thể, tham khảo thêm các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế ,quốc gia và khu vực một số trong đó được nêu ở thư mục tài liệu tham khảo.
 
Chi tiết về TCVN ISO 50002:2015 xem tại đây

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á