Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được công bố tính đến tháng 12/2015 (31/07/2016)
 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

 

TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Thời gian thực hiện

Kết quả nghiệm thu

1

Nghiên cứu công tác bảo trì tổng thể hệ thống và đề xuất một số giải pháp áp dụng cho một số đơn vị ngành điện

Cơ sở

2008/2008

Xuất sắc

2

Nghiên cứu các cơ hội tiết kiệm năng lượng điển hình tại một số đơn vị ngành xi măng

Cơ sở

2009

Tốt

3

Hoàn thiện phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn kinh tế và vận dụng vào công tác giảng dạy môn Kế toán tài chính của Trường Đại học Điện lực

Cơ sở

2009

Xuất sắc

4

Phân tích và xây dựng bộ chỉ số đánh giá cho cổ phiếu ngành điện

Cơ sở

2014

Tốt
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA