Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được công bố tính đến tháng 12/2015 (31/07/2016)
 

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

 

Số TT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Thời gian thực hiện

Kết quả nghiệm thu

1.

Nghiên cứu ứng dụng vào thực tế phương pháp bảo dưỡng căn cứ vào độ tin cậy

Bộ Công Thương

2010/2010

Tốt

2.

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và vận hành hiệu quả kho hàng và trung tâm phân phối

Bộ Công Thương

2011/2011

Tốt

3.

Chất lượng thông tin và chất lượng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cấp Bộ (Bộ GDDT) B2012.06.13.

2014

Xuất sắc

4.

Nghiên cứu áp dụng mô hình phát triển xanh trong một số phân ngành công nghiệp tại Việt Nam

Bộ Công Thương

2014

Xuất sắc
Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA