Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp 3 lớp liên thông kế toán(dự kiến thi tốt nghiệp T2/2017) và các sinh viên thi lại (09/01/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh Thông Báo Lịch ôn thi tốt nghiệp cho 3 lớp D9LTKT4(TC Nghề ASEAN), D9LTKT8(Hồng Lam), D10LTKT2(DHĐL) và các sinh viên thi lại 
Đề cương ôn tập download tại đây 

                                                                                  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA