Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điều chỉnh phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp D8KT (17/02/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo điều phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp D8KTDN1, D8KTDN2, D8KTDN3. 
Chi tiết download tại đây 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA